Запис 4 заплата дата: 1828-12-12


Превeден текст


1828, 12 декември, кир Ставрица беше освободен от поста си в конака 39 и

на негово място беше назначен с общо решение кир Йованос Гунарис кафеджия, да продължи същата дейност със същата заплата.

Бележкипод линия


39 Правителствена административна сграда, от осм. konak.

Разчетен текст


1828" Δεκεμ" 12" ἐπαρετίθη9 ὁ κύρ σταυρήτζας ἀπό τό ἔργον τοῦ κονακίου, <καί>10

ἐδιορήσθη ἀντ’ αὐτοῦ ὁ κύρ γι̮οβάννος γούναρης καββετζῆς, διά νά ἐξα<κο>-11θ12 λουθῇ τό ἴδιον ἔργον μὲ τόν ἴδιον μισθόν, κατά γενικήν <ἀπό>13 φασιν

Бележкипод линия


9 Вместоἐπαραιτήθη.

10 В края на страницата, която е смачкана, би трябвало да стоиκαί.

11 В края на страницата, която е смачкана, би трябвало да стои сричката –κο-.

12 Зачертана буква.

13 В края на страницата, която е смачкана, би трябвало да стои сричкатаἀπό-.