Запис 1

дата:


Превeден текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив

Разчетен текстЗаписа е разположен на сраница/и: No 1
Автор:
Вид:
Дата
Автор
Преводач:
Вид:
Дата

Споменати лица:

Споменати места:

Споменати гилдии:

айжяоагжоа