Запис 6
дата: 23.08.1802


Превeден текст


Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намери на това място сбора на Георгиос Калпоглу заедно с разходите, които направи от 1 януари 1801 всичко сума аслани 1433, от които 588 гроша и 32 пари са неговите разходи, а в готови пари и полици са аслани 844,

от които заплати лихвата на сираците на хаджи Чочоглу както отсреща за една година аслани 120

още заплати лихвата за взетите от протопопа 791 аслана и 111 аспри до днес 90

още заплати на протопопа от капитала на 791 аслана и 111 аспри аслани 472

на Нанчос Загарлис 57изплати 50-те чрез полица аслани 40

на Панайотис Бечлис от 25-те аслани 10

------------------------------------------------------------------------------------------сториха-----------аслани 732

аслани 844

в една полица на Ангелис Мумджи58 капитал 100 и лихвата им до днес аслани 112 -----000

колкото остават още дългове на „Пресвета Богородица“ както отсреща

 

от 23 юни чрез полица на 3-мата сираци на хаджи Чочоглу аслани 1000:

от 9 на същия месец на протопопа чрез полица аслани 319:111:

от 29 на същия месец на кир Георгиос хаджи Ангели аслани 250:

от 30 на същия месец на кир Йоанис Теодосиу Славуя аслани 200:

----------------

1769:111:

дълговете отсреща, както се виждат аслани 1769:111

на хаджи Андонис Неделчу аслани 50

от 2 юли на кир Георгиос Миткоглу аслани 100

на същия ден на кир Филипос Мануил аслани 25

от 3 на същия месец на Христос Риза аслани 100

-------------------

остава още дълг на църквата аслани 2044:111:

Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на пангара на „Пресвета Богородица“ и колкото се видяха, че има днес в полици както по-долу

от 3 юли 1797 у Костакис Ласкоглу чрез полица както отзад аслани 3262: 12

от 1 февруари 1798 у същия Костакис Ласкоглу по същия начин аслани 1204: 48

сториха общо аслани 4466: 60

даде както отсреща за джеремето59 на църквата аслани 250

------------------------------------------------------------------------- остават още аслани 4216: 60

у Ангелис Мумджис както отсреща в капитал аслани 100 233

у Мелахро Куймуджоглу чрез полица и еманет, който е у епитропа Калпоглу аслани 133 ------------

аслани 4449: 60

Има още и една полица от 100 гроша на Панайотис бакалин както отзад.

На 23 август 1802 бяха пресметнати двете полица на Костакис Ласкоглу и по мнение на енориашите даде полица за 4542 гроша със срок да ги издължи за шест години и на останалите си кредитори, както включва и саморъчната му полица.

Разчетен текст


† ὁ Φιλιππουπόλεως Κύριλλος ⁛ подпис

͵α҇ω҇:ῳ φευρουαρίου: α҇:ῃ: ἐσυμφωνήθησαν ὅ τε διδάσκαλ(ος) καί ὑποδιδάσκαλ(ος) τοῦ ἐν φιλιππουπόλειἑλληνικοῦ σχολείου, καί οἱ δύο μαθηταί τοῦ αὐτοῦ σχολείου, διά νὰ λαμβάνωσι κατ’ ἔτος, ὡς κάτωθεν.

ˮ ὁ πρωτοπαπᾶς κωνσταντῖν(ος) διὰ σχολικὸν του μισθὸν .....................................γρσι: 500:

ˮ ὁ ἰωσὴφ λαυριὼτης καὶ ὑποδιδάσκαλ(ος) τῆς αὐτῆς σχολῆς ................................γρσι: 200:

ˮ ὁ γεώργι(ος) ἡλὶου μαθητὴς τῆς αὐτῆς σχολῆς ..................................................... γρσι: . 50:

ˮ ὁ γεώργι(ος) θεοδώρου μαθητὴς τῆς αὐτῆς σχολῆς ................................................ γρσι: . 50:

γρσι: 800:

͵α҇ω҇:ῳ σεπτεμβρίου: κ҇ε҇:ῃ ἦλθεν ὁ ψὰλτης νεόφυτος Συμφωνηθεὶς κατ’ ἔτος μισθὸν γρσι: 350:

1829ʺ: φευρουαρίου 14ʺ ἐδόθησαν ἀπὸ τὰς ἐκκλησί(ας) δι̮ὰ ἔξοδα τοῦ γι̮ουβάννηβαρούς κι̮αχαγιασί ὅσα ἔκαμεν εἰς τήν φιλακήν καί εἰς φιλοδορίας. γρσιʺ 237ʺ

τῇ 20ʺ σεπτεμʺ ἐδόθησαν ἔτι τῷ ἰδίῳ διά ἔξοδά του. ἀπό τά παγκάρι̮α. γρσιʺ 174ʺ

τῇ αὐτῇ ἐδόθησαν κ τῷ ἐπιτρόπῳ τοῦ ὁσπηταλίου νικόλτζῳ παπουτζῆ ὁμοίως. γρσιʺ 200ʺ

1830ʺ μαρτίου 20ʺ ἐπαρετίθη ὁ κύρ γι̮ουβάννος ἀπό τό ἔργον τοῦ βαρούς κι̮αχαγι̮ασίκαί ἀντ’ αὐτοῦ ἐδιορήσθη, ὁ νεδέλι̮ος τοῦ τόσχος καυταντζῆς κατά γενηκήν ἀπόφα.σιν15 μετά τοῦ ἰδίου μισθοῦ.

1837: μαΐου: 10: ἐπαρετίθη ὁ κύρ Νεδέλι̮ος ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ βαρούς κι̮αχαγιασί.καί ἀντ’ αὐτοῦ ἐδιορήσθη ὁ κύρ μπόντζος ἀβατζῆς.


Записа е разположен на сраница/и: No 4

financial: на „Пресвета Богородица“

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова
айжяоагжоа