1
1%
страница 4
350

Страница 4


Превeден текст


Опис на светите мощи от свещения Воденски манастир 40. 1796, 6 май.

В една сребърна кутия се съдържат: 2 честни кръста, и двата с честно дърво;

1 посребрена част от мощите на Св. Параскева; 1 посребрена част от мощите на Св . Кирик;

1 посребрена част от мощите на Св . Пантелеймон; 1 част от мощи – анонимна пищялна кост, срещу които пангарът на църквата „Св. Марина” даде заем на споменатия манастир от 250 гроша и ги получи като залог. Сега се пазят в църквата „Св. Богородица”, сигурно запечатани. Сред тях и описът на същите неизменно подписан от нас както тук:~ Вече са на съхранение

в Куршум хан 41 в одаята на кир Георгиос хаджи Ангели 42.

† Кирилос Филипополски 43 ⁛ подпис

1800, 1 февруари. Учителят 44 и подучителят 45 на елинското училище 46 във Филипопол и двамата ученици на същото училище се споразумяха да получават годишно както е посочено отдолу

Протопоп Константин 47за училищна заплата 500 гроша 48

Йосиф Лавриот и подучителят на същото училище 200 гроша 49

Георгиос Илиу ученик на същото училище 50 гроша

Георгиос Теодору ученик на същото училище 50 гроша

800 гроша

1800, 25 септември. Дойде псалт Неофит, спазарен за годишна заплата 350 гроша

1829, 14 февруари. Дадоха се от църквата за разходи на Йованис варош кехая, които е направил за затвора и за подаръци 237 гроша

На 20 септември се дадоха от пангарите на същия за разходите му 174 гроша

На същата дата се дадоха и на епитропа 50 на болницата Николчо папукчия 51 200 гроша

1830, 20 март. Кир Йованос се отказа от поста си на варош кехая 52 и на негово място по общо решение беше назначен Недельос син на Тосхо кафтанджия със същата заплата.

1837, 10 май. Кир Недельос се отказа от поста си на варош кехая и на негово място беше назначен кир Бончос абаджия.


На 1-ви януари 1794 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой както по-долу

10

ноември

у Христодулос хаджи Неделчу чрез полица грошове

300

27

 

уСтаврис хаджи Тасиу по същия начин

250

1

януари

у Йоанис хаджи Никоглу 53 и останалите му собствени братя чрез полица ----------------------------------- грошове

в сребърни аспри 54 ----------------------------- грошове 100

в мангъри 55 ------------------------------- 15

2332

115

9

2997

9

друга ръка

† Кирилос Филипополски

Във Филипопол на 1-ви януари 1795 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой както по-долу

3

Юли

1794 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2450

74

1

февруари

1795 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака 56

905

 

3355

74

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис

друга ръка

Във Филипопол на 1-ви януари 1796 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици

3

Юли

1795 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2696

1

февруари

1796 още у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака

990

60

3686

60

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис

друга ръка

Във Филипопол на 8-ми януари 1797 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой

3

юли, 1796

у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2965

72

1

февруари, 1796

у същия Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака

От днес беше определен за епитроп на същата църква Георгиос Калпоглу, на когото се дадоха 50 гроша, които останаха от бившия епитроп Йоанис.

995

12

3960

84

 

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис


Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намери на това място сбора на Георгиос Калпоглу заедно с разходите, които направи от 1 януари 1801 всичко сума аслани 1433, от които 588 гроша и 32 пари са неговите разходи, а в готови пари и полици са аслани 844,

от които заплати лихвата на сираците на хаджи Чочоглу както отсреща за една година аслани 120

още заплати лихвата за взетите от протопопа 791 аслана и 111 аспри до днес 90

още заплати на протопопа от капитала на 791 аслана и 111 аспри аслани 472

на Нанчос Загарлис 57изплати 50-те чрез полица аслани 40

на Панайотис Бечлис от 25-те аслани 10

------------------------------------------------------------------------------------------сториха-----------аслани 732

аслани 844

в една полица на Ангелис Мумджи 58 капитал 100 и лихвата им до днес аслани 112 -----000

колкото остават още дългове на „Пресвета Богородица“ както отсреща

 

от 23 юни чрез полица на 3-мата сираци на хаджи Чочоглу аслани 1000:

от 9 на същия месец на протопопа чрез полица аслани 319:111:

от 29 на същия месец на кир Георгиос хаджи Ангели аслани 250:

от 30 на същия месец на кир Йоанис Теодосиу Славуя аслани 200:

----------------

1769:111:

дълговете отсреща, както се виждат аслани 1769:111

на хаджи Андонис Неделчу аслани 50

от 2 юли на кир Георгиос Миткоглу аслани 100

на същия ден на кир Филипос Мануил аслани 25

от 3 на същия месец на Христос Риза аслани 100

-------------------

остава още дълг на църквата аслани 2044:111:

Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на пангара на „Пресвета Богородица“ и колкото се видяха, че има днес в полици както по-долу

от 3 юли 1797 у Костакис Ласкоглу чрез полица както отзад аслани 3262: 12

от 1 февруари 1798 у същия Костакис Ласкоглу по същия начин аслани 1204: 48

сториха общо аслани 4466: 60

даде както отсреща за джеремето 59 на църквата аслани 250

------------------------------------------------------------------------- остават още аслани 4216: 60

у Ангелис Мумджис както отсреща в капитал аслани 100 233

у Мелахро Куймуджоглу чрез полица и еманет, който е у епитропа Калпоглу аслани 133 ------------

аслани 4449: 60

Има още и една полица от 100 гроша на Панайотис бакалин както отзад.

На 23 август 1802 бяха пресметнати двете полица на Костакис Ласкоглу и по мнение на енориашите даде полица за 4542 гроша със срок да ги издължи за шест години и на останалите си кредитори, както включва и саморъчната му полица.


Бележки под линия

Разчетен текст


1828" Δεκεμ" 12" ἐπαρετίθη9 ὁ κύρ σταυρήτζας ἀπό τό ἔργον τοῦ κονακίου, <καί>10

ἐδιορήσθη ἀντ’ αὐτοῦ ὁ κύρ γι̮οβάννος γούναρης καββετζῆς, διά νά ἐξα<κο>-11θ12 λουθῇ τό ἴδιον ἔργον μὲ τόν ἴδιον μισθόν, κατά γενικήν <ἀπό>13 φασιν


„ καταγραφή τῶν ἁγί(ων) λειψάν(ων) τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου βοδηνῶν. ͵αψϟϛῳ: μαΐου: ϛ҇:ῃ

„ μέσα εἰς μί(αν) ἀργυρᾶν θήκην ἐμπεριέχον(ται): 2: τίμιοι σταυροὶ μέ τίμιον ξύλον καὶ οἱ δὺο.

1 μέρος λειψάνου τῆς ἁγί(ας) παρασκευῆς ἀσιμωμὲνον14.: 1: μέρ(ος) τοῦ ἁγίου Κυρίκου ἀσιμωμένον

1: μέρος τοῦ ἁγίου Παντελείμον(ος) ἀσιμωμὲνον. 1: μέρος λειψάνου καλάμι ἀνὼνυμον.διὰ τά ὁποῖα ἐδάνεισε τὸ παγγὰρι τῆς ἐκκλησί(ας) ἁγί(ας) μαρὶνης εἰς τὸ εἰρημένον μοναστήριονγρόσι: διακόσια πενῆντα, καί τὰ ἒλαβεν ὡς ἐνὲχυρον, εἰσὶ δὲ πεφυλαγμὲνα τὰ νῦν εἰς τὴν ἐκκλησί(αν) τῆς παναγί(ας), βουλωμὲνα ἀσφαλῶς. ἐν οἷς ἐστι καὶ ἡ καταγραφὴ τῶναὐτῶν ἀπαραλλὰκτως ὡς ἐνταῦθα ὑπογεγραμμένη παρ’ ἡμῶν:~ ἤδη εἶναι εἰς φύλαξιν

εἰς τό κρουσούμ χὰνι: εἰς τόν ὀδᾶ τοῦ κὺρ γεωργίου χ: ἀγγελῆ.


† ὁ Φιλιππουπόλεως Κύριλλος ⁛ подпис

͵α҇ω҇:ῳ φευρουαρίου: α҇:ῃ: ἐσυμφωνήθησαν ὅ τε διδάσκαλ(ος) καί ὑποδιδάσκαλ(ος) τοῦ ἐν φιλιππουπόλειἑλληνικοῦ σχολείου, καί οἱ δύο μαθηταί τοῦ αὐτοῦ σχολείου, διά νὰ λαμβάνωσι κατ’ ἔτος, ὡς κάτωθεν.

ˮ ὁ πρωτοπαπᾶς κωνσταντῖν(ος) διὰ σχολικὸν του μισθὸν .....................................γρσι: 500:

ˮ ὁ ἰωσὴφ λαυριὼτης καὶ ὑποδιδάσκαλ(ος) τῆς αὐτῆς σχολῆς ................................γρσι: 200:

ˮ ὁ γεώργι(ος) ἡλὶου μαθητὴς τῆς αὐτῆς σχολῆς ..................................................... γρσι: . 50:

ˮ ὁ γεώργι(ος) θεοδώρου μαθητὴς τῆς αὐτῆς σχολῆς ................................................ γρσι: . 50:

γρσι: 800:

͵α҇ω҇:ῳ σεπτεμβρίου: κ҇ε҇:ῃ ἦλθεν ὁ ψὰλτης νεόφυτος Συμφωνηθεὶς κατ’ ἔτος μισθὸν γρσι: 350:

1829ʺ: φευρουαρίου 14ʺ ἐδόθησαν ἀπὸ τὰς ἐκκλησί(ας) δι̮ὰ ἔξοδα τοῦ γι̮ουβάννηβαρούς κι̮αχαγιασί ὅσα ἔκαμεν εἰς τήν φιλακήν καί εἰς φιλοδορίας. γρσιʺ 237ʺ

τῇ 20ʺ σεπτεμʺ ἐδόθησαν ἔτι τῷ ἰδίῳ διά ἔξοδά του. ἀπό τά παγκάρι̮α. γρσιʺ 174ʺ

τῇ αὐτῇ ἐδόθησαν κ τῷ ἐπιτρόπῳ τοῦ ὁσπηταλίου νικόλτζῳ παπουτζῆ ὁμοίως. γρσιʺ 200ʺ

1830ʺ μαρτίου 20ʺ ἐπαρετίθη ὁ κύρ γι̮ουβάννος ἀπό τό ἔργον τοῦ βαρούς κι̮αχαγι̮ασίκαί ἀντ’ αὐτοῦ ἐδιορήσθη, ὁ νεδέλι̮ος τοῦ τόσχος καυταντζῆς κατά γενηκήν ἀπόφα.σιν15 μετά τοῦ ἰδίου μισθοῦ.

1837: μαΐου: 10: ἐπαρετίθη ὁ κύρ Νεδέλι̮ος ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ βαρούς κι̮αχαγιασί.καί ἀντ’ αὐτοῦ ἐδιορήσθη ὁ κύρ μπόντζος ἀβατζῆς.Страницата съдържа запис/и: No 4 No 5 No 6
дата на пъви запис: 10.05.1837
Дата на последен запис 23.08.1802
Споменати лица 16
Споменати места 1
Споменати гилдии 0
айжяоагжоа