1
1%
страница 3
350

Страница 3


Превeден текст


1827, 21 ноември с общо решение се реши и се изплати заплатата на варош 22 кехаята 23 кир Ставрицас за една цяла година осемстотин гроша, с цифри 800, които бяха взети, както следва:

108 от Полат махала 24, 9 ханета 25 по 12 гроша на всяко хане..................................................9

120 от Кирхана махала ханета 10 по същия начин ................................................................10

78 от Исар Итчи махала 26 ханета 6 по същия начин ....................................................................6

84 от Хаджи Ян махала 27 ханета 7 по същия начин ..................................................................7

69 от Пазар Ичи махала ханета 5. рупи 28 3 по същия начин ......................................................5

------- --------

459 38

84 от Искилупези махала 29ханета 7, по същия начин .................................................................7

108 от Ипникасим махала ханета 9, Маф одалар 30 по същия начин ........................................9

54 от Ипникасим махала ханета 4, 2 рупи зимми 31по същия начин .....................................4

9 от Тома Казази 32 махала рупи 3 Джемикапир 33по същия начин ...............................

54 от Коч Хусеин махала 34 ханета 4 по същия начин ............................................ ..............4

------------ ---------

768 64

12 от Бей Меджит махала ханета 1 по същия начин ...........................................................1

9 от Кечеджи Еним Бей махала 35 рупи 3 по същия начин ..........................................................

12 от Коч Хусеин ханета 1 на Ляскос махала 36 по същия начин .............................1

24 от Идриз ходжа махала ханета 2 по същия начин ...........................................................2

--------------- ----------

825 или осемстотин двадесет и пет гроша 68

25 отпадат загуба от тях друга ръка чрез Идриз Ходжа махала, защото е арменска

----------

800" осемстотин гроша

през същия ден се реши още да се дадат разходите

за затвора 37, които са направени за една цяла година, въз-

лизащи на четиристотин и тридесет, с цифри 430, и бяха взети, както

следва

150 от пангара 38 на „Света Марина“

120 от пангара на „Света Неделя“

90 от пангара на „Пресветата Богородица“

60 от пангара на „Свети Димитър“

60 от пангара на „Свети Константин“

-----------------

430 или четиристотин и тридесет гроша

друга ръка, по-бледо мастило

1828, 12 декември, кир Ставрица беше освободен от поста си в конака 39 и

на негово място беше назначен с общо решение кир Йованос Гунарис кафеджия, да продължи същата дейност със същата заплата.


Бележки под линия

Разчетен текст


1827" Νοέμβ" 21" κατὰ γενικήν ἀπόφασιν ἀπεφασίσθη καί ἐπληρώθη ὁ μισθος τοῦ βαρούς κι̮αχαγι̮ασί κύρ σταυρίτζα διὰ χρόνον ὁλόκληρον ἕναν γροσι" ὀκτακόσια Νου" 800" τά ὁποῖα ἐλήφθησαν ὡς ἑξῆς.

.108" ἀπό Πολάτ μαχαλέν χανέδες 9" πρ(ός) "12" γρόσια εἰς τόν κάθε χανέν.........9

.120" ἀπό κιρχανά μαχαλέν. χ" 10" ὁμοίως ....................................10

.78" ἀπό Ἰσάρ ἡτζί μαχαλέν. χ" 6" ὁμοίως .......................................6"

.84" ἀπό χατζηγι̮άν μαχαλέν. χ" 7" ὁμοίως .........................................7"

.69" ἀπό παζάρ ἰτζή μαχαλέν. χ" 5" 3" ὁμοίως ....................................5"

---------- -------------

459" 38"

.84" ἀπό ἠσκιλουπέζι μαχαλέν. χ" 7" ὁμοίως .......................................7"

.108" ἀπό ἠπνικασίμ μαχαλέν. χ" 9" μάφ ὀδαλαρί. ὁμοίως ......................9"

.54" ἀπό ἠπνικασίμ μαχαλέν. χ" 4" 2ο" ζιμμί. ὁμοίως ...........................4:

.9" ἀπό τοῦ θωμᾶ καζάζι τόν μαχ" ῥ" 0" 3" τζεμικαπίρ μαχαλές ................. 1

.54" ἀπό κότζ χουσεήν μαχαλ" χ" 4" 2ο" ὁμοίως ..................................4:

--------- -----------

768" 64"2

12" ἀπό πέγ μετζίντ μαχαλέν. χ" 1" ὁμοίως .........................................1"

9" ἀπό κετζετζή αἰνίμ πέγι: ῥ" 3 ὁμοίως .......................................

12" ἀπό κότζ χουσεήν. χ" 1" τοῦ λι̮άσκου μαχαλεσί ὁμοίως ...............1

24" ἀπό ἠδρήζ χότζα μαχ" χ" 2" ὁμοίως ..........................................2

------------ ---------

825" ἤτοι ὀκτακόσια εἰκοσιπέντε γρόσι̮α. 68"

25" ἐκπήπτονται3 χασούρα αὐτῶν. друга ръка διὰ τοῦ Ἠδρήζ χότζα μαχαλέν με τό να εἶναι ἀρμέν<ικός>4

----------

800" ὀκτακόσια γρόσι̮α

ἔτι δὲ αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπεφασίσθη νὰ τῷ δοθῶσι καί τὰ ἔξοδ<α>5

τῆς φιλακῆς6 γινόμενα εἰς χρόνον ὁλόκληρον ἕναν σ <υμ>-7

ποσούμενα τετρακόσια τριάκοντα Ν" 430: καί ἐλήφθησαν <ὡς>8

ἐξῆς

150" ἀπό τό παγκὰριον τῆς ἁγίας μαρίνης.

120" ἀπό τῆς ἁγίας κυριακῆς.

90" ἀπό τῆς παναγίας.

60" ἀπό τοῦ ἁγίου δημητρίου.

60 ἀπό τοῦ ἁγίου κωνσταντίνου.

-------

430" ἤτοι τετρακόσια τριάκοντα γρόσι̮α

друга ръка, по-бледо мастило