Запис 4 заплата дата: 1828-12-12


Превeден текст


1828, 12 декември, кир Ставрица беше освободен от поста си в конака 39 и

на негово място беше назначен с общо решение кир Йованос Гунарис кафеджия, да продължи същата дейност със същата заплата.

Бележки под линия

Разчетен текст


1828" Δεκεμ" 12" ἐπαρετίθη 9 ὁ κύρ σταυρήτζας ἀπό τό ἔργον τοῦ κονακίου, <καί> 10

ἐδιορήσθη ἀντ’ αὐτοῦ ὁ κύρ γι̮οβάννος γούναρης καββετζῆς, διά νά ἐξα<κο>- 11θ 12 λουθῇ τό ἴδιον ἔργον μὲ τόν ἴδιον μισθόν, κατά γενικήν <ἀπό> 13 φασιν

Бележки под линия

Записа е разположен на сраница/и: No 3
Автор: заплата
Вид: заплата
Дата 1828-12-12
Автор
Преводач: заплата
Вид: заплата
Дата 1828-12-12

Споменати лица:

кир Йованос Гунарис |

Споменати места:

Споменати гилдии:

айжяоагжоа