Запис 4
дата: 10.05.1837


Превeден текст


Опис на светите мощи от свещения Воденски манастир40. 1796, 6 май.

В една сребърна кутия се съдържат: 2 честни кръста, и двата с честно дърво;

1 посребрена част от мощите на Св. Параскева; 1 посребрена част от мощите на Св . Кирик;

1 посребрена част от мощите на Св . Пантелеймон; 1 част от мощи – анонимна пищялна кост, срещу които пангарът на църквата „Св. Марина” даде заем на споменатия манастир от 250 гроша и ги получи като залог. Сега се пазят в църквата „Св. Богородица”, сигурно запечатани. Сред тях и описът на същите неизменно подписан от нас както тук:~ Вече са на съхранение

в Куршум хан41 в одаята на кир Георгиос хаджи Ангели42.

† Кирилос Филипополски43 ⁛ подпис

1800, 1 февруари. Учителят44 и подучителят45 на елинското училище46 във Филипопол и двамата ученици на същото училище се споразумяха да получават годишно както е посочено отдолу

Протопоп Константин 47за училищна заплата 500 гроша48

Йосиф Лавриот и подучителят на същото училище 200 гроша49

Георгиос Илиу ученик на същото училище 50 гроша

Георгиос Теодору ученик на същото училище 50 гроша

800 гроша

1800, 25 септември. Дойде псалт Неофит, спазарен за годишна заплата 350 гроша

1829, 14 февруари. Дадоха се от църквата за разходи на Йованис варош кехая, които е направил за затвора и за подаръци 237 гроша

На 20 септември се дадоха от пангарите на същия за разходите му 174 гроша

На същата дата се дадоха и на епитропа50 на болницата Николчо папукчия51 200 гроша

1830, 20 март. Кир Йованос се отказа от поста си на варош кехая52 и на негово място по общо решение беше назначен Недельос син на Тосхо кафтанджия със същата заплата.

1837, 10 май. Кир Недельос се отказа от поста си на варош кехая и на негово място беше назначен кир Бончос абаджия.

Разчетен текст


1828" Δεκεμ" 12" ἐπαρετίθη9 ὁ κύρ σταυρήτζας ἀπό τό ἔργον τοῦ κονακίου, <καί>10

ἐδιορήσθη ἀντ’ αὐτοῦ ὁ κύρ γι̮οβάννος γούναρης καββετζῆς, διά νά ἐξα<κο>-11θ12 λουθῇ τό ἴδιον ἔργον μὲ τόν ἴδιον μισθόν, κατά γενικήν <ἀπό>13 φασιν


Записа е разположен на сраница/и: No 4

financial: начини на събиране на средствата за заплати

administrative: на варош кехаи

inventory: на залози

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова
айжяоагжоа